Sąd Wojewódzki w Lublinie

prawdziwefixy.serwis

Temat: Krótki upływ czasu od daty zawarcia małżeństwa
...od maja 1982 r. Jest to jednak zbyt krótki okres, by ocenić trwałość rozkładu; od ustania pożycia stron do wniesienia pozwu o rozwód nie upłynął nawet rok. Obie strony we wzajemnych stosunkach wykazują znaczną niedojrzałość. Trudno przesądzać w tej chwili, czy konflikt między stronami jest rzeczywiście poważny i nieodwracalny, tym bardziej że strony nie są jeszcze ustabilizowane zawodowo; powódka studiuje, strony nie mają mieszkania. Sąd Wojewódzki w Lublinie wyrokiem z dnia 10 kwietnia 1984 r. oddalił rewizję powódki, stwierdzając, że rozkład pożycia jest zbyt krótki, aby można było przyjąć, że strony nie pogodzą się i nie nawiążą współżycia. W rewizji nadzwyczajnej od tego wyroku Prokurator Generalny PRL wnosił o uchylenie obu wymienionych wyroków i orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: W świetle art. 56 §...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=111Temat: kradzież z szatni w lokalu-kto ponosin odpowiedzialnośc?
...wierzchnią na znajdujących się w zakładzie wieszakach. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia ogłoszenie, że zakład za pozostawioną przez konsumenta odzież nie odpowiada. Przewodniczący: Sędzia SN W. Bryl. Sędziowie SN: J. Majorowicz (sprawozdawca), Z. Wasilkowska. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Henryka P. przeciwko Mariannie S. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki w Lublinie postanowieniem z dnia 11 listopada 1977 r. do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 kpc: „Czy dochodzi do zawarcia w sposób domniemany umowy przechowania odzieży wierzchniej między konsumentem a zakładem gastronomicznym (art. 835 kc) w sytuacji, gdy w lokalu gastronomicznym nie ma szatni, a jest wieszak, lecz jest również wywieszka o treści: „Za rzeczy pozostawione zakład nie odpowiada?””...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=483


Temat: Niegodność dziedziczenia
...do przekonania, że pozwana uważała testament za „legalny” i zniszczyła go w zamiarze działania na szkodę pozostałych spadkobierców, to zaś przesądza o jej niegodności dziedziczenia, dla zastosowania bowiem dyspozycji art. 928 pkt 3 kc bez znaczenia jest problem ważności testamentu, decyduje natomiast wola zniszczenia dokumentu w celu bezprawnego naruszenia porządku spadkobrania. Po rozpoznaniu sprawy na skutek rewizji pozwanej Sąd Wojewódzki w Lublinie postanowieniem z dnia 18 marca 1977 r. przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne: „Czy niegodnym dziedziczenia w rozumieniu art. 928 § 1 pkt 3 kc jest spadkobierca ustawowy, który zniszczył testament nieważny?” Sąd Najwyższy, po przejęciu sprawy do rozpoznania na podstawie art. 391 kpc, zważył, co następuje: Celem unormowania art. 928 § 1 pkt 3 kc,...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=127


Copyright (c) 2009 prawdziwefixy.serwis | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.